Raportista voit tarkastella työntekijöiden kirjaamia tunteja kokonaisuutena, kertoen miten Kohoon kirjatut tunnit jakautuvat sisäisten, sopimuksen alaisten tai laskutettavien töiden kohdalla. Raporttia voidaan rajata tiettyyn aikaväliin, asiakasryhmään, asiakkaaseen, työntekijään, tiimiin, laskentakohteeseen tai tiettyyn tehtävään.
Välilehdet


Näkymä -vaihtoehdot: kuvaaja, asiakkaittain, projekteittain, työntekijöittäin, tehtävittäin, kuukausittain ja kaikki vuorot välilehdillä ovat pääasiassa samanlaiset kuin ”Laskutettavat tunnit”-osiossa, mutta tässä raportissa näet datan tarkemmin tuntitasolla, kun taas ”Laskutettavat tunnit”-raportti keskittyy enemmän laskutettaviin summiin ja tulojen määrään. Isoin ero raporttien välillä on kuitenkin se, että ”Sisäiset tunnit” -raportti  näyttää tuntikirjaukset yksittäisten osakirjausten perusteella eikä sisällä laskutuksessa tehtyjä pyöristyksiä (automaattiset tai manuaaliset laskutustuntien pyöristykset), kun taas ”Laskutettavat tunnit” -raportti näyttää tuntikirjaukset pyöristetyn tuntimäärän ja yhdistelmävuorojen perusteella.


Kuvaaja-välilehdellä oleva graafi näyttää viikko- tai päivätasolla (riippuen tarkasteltavan aikajakson pituudesta) tehtyjen ja laskutettujen tuntien euromäärät.Asiakkaittain -välilehti  kertoo, miten tunnit jakautuvat asiakkaittain; Ovatko kirjatut tunnit sisäisiä tunteja, sopimuksen alaisia tunteja, tuntilaskutettavia ja paljon tunteja on yhteensä (Yht.). Klikkaamalla jonkin sarakkeen alla olevaa tuntimäärää, avautuu listaus tähän kuuluvista tuntikirjauksista. Projekteittain -välilehti kertoo miten tunnit jakautuvat projekteittain; Ovatko kirjatut tunnit sisäisiä tunteja, sopimuksen alaisia tunteja, tuntilaskutettavaa ja paljon tunteja on yhteensä (Yht.) Klikkaamalla asiakkaan riviä avautuu projektikohtainen tehtävälistaus. Klikkaamalla jonkin sarakkeen alla olevaa tuntimäärää, avautuu listaus tähän kuuluvista tuntikirjauksista.Työntekijöittäin -välilehti kertoo kuinka tunnit jakautuvat työntekijöittäin: Ovatko kirjatut tunnit sisäisiä tunteja, sopimuksen alaisia tunteja, tuntilaskutettavaa ja paljon tunteja on yhteensä (Yht.). Klikkaamalla työntekijän riviä, saadaan avattua listaus työntekijän tekemistä vuoroista (joita voidaan jälleen tarkemmin tarkastella klikkaamalla vuoron kohdalta). Avautuvassa välilehdessä voit myös tarkastella työntekijän kuluttamien tuntien määrää asiakkaittain tai tehtävittäin.Tehtävittäin -välilehti kertoo, miten tunnit jakautuvat tehtävittäin sisäisiin tunteihin, sopimuksen alaisiin tunteihin, tuntilaskutettaviin ja kuinka paljon tunteja on yhteensä (Yht.). 
Päivittäin -välilehti näyttää kirjatut tunnit päivätasoisesti. Klikkaamalla jonkin sarakkeen alla olevaa tuntimäärää, avautuu listaus päivään kuuluvista tuntikirjauksista.Kuukausittain -välilehti näyttää kuukausittaisen tuntikirjausmäärän: Ovatko kirjatut tunnit sisäisiä tunteja, sopimuksen alaisia tunteja, tuntilaskutettavaa ja paljon tunteja on yhteensä (Yht.). Huomioithan, että haun rajauksen aikavalinta vaikuttaa tässä näkymässä oleviin kuukausiin.Kaikki vuorot -välilehti kertoo, mistä vuoroista kirjatut tunnit koostuvat. Klikkaamalla vuoron riviä voidaan tarkemmin tarkastella vuoroa ja tehdä tarvittaessa vuorolle muutoksia tai palauttaa takaisin työntekijälle, 
Sisäiset tuotteet -välilehti näyttää kaikki aikarajauksen sisällä olevien vuorojen sisäiset tuotteet. Sisäinen tuote on tuote, jota ei koskaan viedä laskulle, mutta sitä voidaan käyttää esim. kulujen raportointiin tai tietyn suoritteen sisäiseen seurantaan. Esimerkiksi projektin kulujen seurannassa sisäinen tuote lisätään normaalisti vuorolle ja sille määritetään kustannus, mutta se ei siirry laskulle vaan näkyy vain kuluna kyseisellä projektilla.


Sisäiset tuotteet saa tarvittaessa ladattua exceliin painamalla "Excel"-painiketta.


Koho katsoo tuotteen olevan sisäinen, jos sille on määritetty nettohinnaksi 0 ja tuotteen "Sisäinen"-täppä on aktiivinen. Sisäisen tuotteen määritykset tehdään tuotteen asetuksista kohdassa Asetukset -> Tuotteet ja klikkaamalla auki tuotteen esikatselun.


Palkkaperuste -välilehti purkaa omiksi sarakkeikseen KAIKKI sisäinen -tyyppiset tehtävät ja summaa näiden tehtävien kohdalle aina kunkin tehtävän kokonaistuntimäärän henkilöittäin valitulta ajanjaksolta. Raportin alkuun tulostuu omiksi sarakkeikseen myös kirjatut matkatiedotpäivärahat, kilometrit ja muut maksettavat korvaukset. Lisäksi raportti näyttää omilla sarakkeillaan sopimuksen alaiset tuntikirjaukset, laskutettavat tuntikirjaukset sekä paljon tehtyjä tuntikirjauksia on yhteensä. Raportti näyttää myös paljonko asiakastyön osuus prosentuaalisesti on kaikista kirjauksista. Klikkaamalla riviä saa listauksen päiväkohtaisista kirjauksista. Klikkaamalla jonkin sarakkeen alla olevaa tuntimäärää, avautuu listaus tuntikirjauksista. Raportin perusteella voidaan toimittaa palkka-aineisto palkanlaskijalle.
"Oma" -välilehdeltä voit luoda oman raportin, johon voi lisätä asiakkaan, kuukauden, työntekijän ja tehtävän. 


Useimpien välilehtien sisältämät tiedot voit myös viedä Excel-tiedostoon.